na bilang ng mga nasa larawan.

Apr 25, 2021 Gawain sa Pagkatuto Bilang 3.

. 1.

Patuloy na nagpapatupad ang pamahalaan ng mga hakbang upang maitaguyod ang karapatan ng bawat isa.

Ang maayos na pagsunod dito ay isang pagpapatunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi.

Ang maayos na pagsunod dito ay isang pagpapatunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel.

Ikaw ay labing-dalawang taong gulang at palaging negatibong mag-isip tungkol sa mga sitwasyon o pangyayari.

na bilang ng mga nasa larawan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. .

pakikipag-ugnayan sa mga taong nakakahalubilo. 5.

Suriin ang sitwasyon bago isulat ang angkop na pahayag.

Panuto Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga sitwasyon.

sagutin ang mga tanong. 4.

3. Pine Apple B.

.
8.
.

sagutin ang mga tanong.

Si Janelle ay nagbibigay konsiderasyon sa kapakanan ng kanyang.

Si Jason ay bagong lipat sa Mababang Paaralan ng Alincaoeg. ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE. 8.

Nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito (EsP8PBIIIa 9). pakikibahagi sa mga gawaing nakasanayan. Mga mahalagang tanong Ano ang kahalagahan ng. Isulat ang letra ng pinaka-angkop na sagot sa bawat bilang sa iyong sagutang papel. . Bilugan ang letra ng tamang sagot.

c.

2. 1.

na bilang ng mga nasa larawan.

1.

Gawin ito sa iyong sagutang papel.

132 Karagdagang Gawain Panuto Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon.

IsagawaPanuto Basahin ang bawat sitwasyon.